เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการใช้น้ำภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการใช้น้ำภาครัฐ  โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนท์ ถนนกำแพงเพชร 6 กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการใช้น้ำภาครัฐ และนายสราวุธ ชีวะประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมและมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากส่วนราชการ รัฐวิสหกิจ สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานพยาบาล และกิจกรรมสุขภาพ และผู้สังเกตการณ์ กว่า 100 คน

ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กนช. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามมาตราการประหยัดน้ำภาครัฐตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โดยต้องรายงานผลให้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ทราบ และ สทนช. ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ สทนช. จัดเก็บข้อมูลการใช้น้ำภาคราชการให้เป็นปัจจุบันตามประเภทและขนาดของหน่วยงาน ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์การกำหนดจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการใช้น้ำ ที่จะนำไปสู่การกำหนดมาตรการ วิธีการและแนวทางในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน (Road Map) ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภค บริโภค กลยุทธ์ที่ 1.4 การประหยัดน้ำทุกภาคส่วน ให้กำหนดอัตราการใช้น้ำในภาคราชการ และพื้นที่ชุมชน ทั้งชุมชนเมือง ชนบท และแหล่งท่องเที่ยว และการส่งเสริมการประหยัดน้ำภาครัฐ ในเบื้องต้น สทนช. โดยกองนโยบายและแผนแม่บทได้ดำเนินการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์การใช้น้ำสำหรับภาคราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการใช้น้ำภาครัฐ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และร่วมกันกำหนดมาตรการและแนวทางการประหยัดน้ำภาครัฐ เพื่อที่ สทนช.จะได้นำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดเป็นมาตรการบังคับใช้ต่อไป นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการรายงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 6 ตามตัวชี้วัด SDGs 6.4.1 การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการใช้น้ำทุกช่วงเวลา สำหรับรายงาน UN-WATER ในปี 2020 ที่กำหนดให้จัดทำข้อมูลตามศักยภาพของประเทศ ซึ่งการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำภาคบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลของ UNDP ในกลุ่มส่วนราชการ (O) สถานศึกษา (P) และโรงพยาบาล สถานพยาบาล และกิจกรรมสุขภาพ (Q) ต่อไป
ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก https://www.facebook.com/onwrnews
Message us