การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 11 กันยายน 2563  เวลา 09.30 น. ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ณ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อาคาร เอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารบี ชั้น 6 พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

Message us