เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อจัดข้อเสนอนโยบายทางการศึกษา (OEC Forum) ครั้งที่ 6

ดร.มัลลวีร์ รอชโฟล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและนวัตกรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อจัดข้อเสนอนโยบายทางการศึกษา (OEC Forum) ครั้งที่ 6 เรื่อง ยกกำลังสองการจัดการเรียนการสอนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องจามจุรี บอลลูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เป็นการประชุมที่นำเสนอประเด็นที่เกี่ยวกับการสร้างระบบนิเวศทางการศึกษา  (Education Ecosystem)  ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  พร้อมกับการนำเสนอแนวทางให้ชุมชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน และองค์ความรู้ให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาคนและการศึกษา ผ่านวิทยากรชั้นนำ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ  ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  ดร.เตือนใจ ดีเทศน์ ที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา  นายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และนางสาวปาริสา สัทธินทรีย์ ประธานสภาผู้แทนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น
Message us