การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานพระสอนศีลธรรม และส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2563 ณ หอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 4 – 5 กันยายน 2563 ได้มีการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน
วิถีพุทธ” ให้กับ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ชั้นนำ รุ่นที่ 11 จำนวน 300 คน จาก 149 โรงเรียน

วันที่ 6 กันยายน 2563 พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ร่นที่ 11 จำนวน 149 โรงเรียน
ทั้งนี้ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้มอบหมายให้ ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรม อีกทั้ง ได้รับเกียรติจาก ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มาร่วมแสดงความยินดี