ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม”การจัดโครงการอัตลักษณ์คนไทย Kindniss Thainess”

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นำโดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ,นางสาวเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ์,นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน และนางสาวทิฆัมพร มาลาล้ำ นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม หมายเลข ๓๐๖ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)  เพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพิจารณาแนวทางการจัดโครงการอัตลักษณ์คนไทย Kindniss Thainess  โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๑ -๒๒ ปี GEN –Z นำเสนอเรื่องราวของความดีในท้องถิ่นของตนซึ่งที่ประชุมได้มีการนำเสนอรูปแบบกิจกรรมในครั้งนี้ คือ การจัดประกวดคลิปวิดีโอสั้นๆ ที่นำเสนอความดี ตามอัตลักษณ์ของคนไทยทั้ง ๗๗ จังหวัด โดยผสมผสานระหว่างความดีและเผยแพร่การท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วยและในส่วนของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้นำเสนอโครงงานคุณธรรมของนักเรียน ซึ่งชนะการประกวดในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนกับคณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ โครงงานคุณธรรมของนักเรียน เป็นกิจกรรมการทำความดีภายในชุมชนของตนเอง และมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงงานคุณธรรมจากทุกจังหวัดของประเทศไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม ได้แสดงความสามารถและเผยแพร่การทำความดีผ่านสื่อต่าง ๆคณะอนุกรรมาธิการฯ จึงได้รับข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณาและนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

  

กลุ่ม วคส. สนก.

Message us