ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร ‘กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น’ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนจากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด นำโดยคุณอิสตรี ประจญศานต์  ผู้จัดการฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ คุณสันทนา ชาตินักรบ ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และคุณธิดารัตน์ วิเศษจินดาวัฒน์    นักโภชนาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำไปต่อยอดโครงการอบรมครู  หลักสูตร ‘กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น’ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โครงการดังกล่าวได้มีตัวแทนครู สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 30 โรงเรียน เข้าร่วมอบรมเมื่อวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป ได้แก่

1.การประกวดแม่ครัว จาก 30 โรงเรียน ที่มีตัวแทนครูเข้าอบรมหลักสูตร ‘กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น’  โดยเกณฑ์ที่จะใช้ในการประกวด คือ อร่อย มีประโยชน์ และน่ากิน ภายใต้เงื่อนไขงบประมาณ 20 บาท/คน/วัน

2.การนำหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน หลักสูตร ‘กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น’ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning รหัสหลักสูตร 62092 มาทำเป็นหลักสูตรออนไลน์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ครู    ทั่วประเทศได้เข้าอบรม ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

3.การประกวดการทำสื่อการสอนเกี่ยวกับการ “กิน เป็น” ซึ่งสื่อที่ทำขึ้นนั้นนักเรียน ชั้น ป.4-6 จะต้องสามารถเรียนรู้ได้ โดยกลุ่มเป้าหมายผู้ที่จะเข้าร่วมประกวด ได้แก่ นักศึกษา คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จะมีการประชุมอีกครั้งเพื่อกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมต่อไป

Message us