การประชุมปฏิบัติการสรุปและรายการผลการวิจัยพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ดร.ภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการสรุปและรายการผลการวิจัยพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 24 -28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์นิจวดี เจริญเกียรติบวร  ดร.พิธาน  พื้นทอง ดร.ไพรวัลย์  พิทักษ์สาลี  ดร.ชวลิต  โพธิ์นคร  ว่าที่ พ.ต.ไพโรจน์  เอมวัฒน์ และอาจารย์สุภาดา  พูนศรีโชติ ร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับผลการวิจัยพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ของศูนย์สอบจำนวน 38 ศูนย์สอบ แบ่งเป็นศูนย์สอบระดับประถมศึกษา จำนวน 19 ศูนย์สอบ  และศูนย์สอบระดับมัธยมศึกษา จำนวน 19 ศูนย์สอบ

 

Message us