นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา มอบ ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ และคณะ ร่วมนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

Message us