เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานแห่งชาติ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา มอบกลุ่มโครงการพิเศษ ( คพศ.) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานแห่งชาติ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย การจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) ของประเทศไทย ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร

ซึ่งในงานนี้จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานแห่งชาติเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย : การจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) เมื่อวันอังคารที่่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม นางสาวสุกัญญา วิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มการขับเคลื่อนนโยบายและกลไก เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดประชุมได้มีการนำเสนอร่างรายงานแห่งชาติเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย โดย ผศ.ดร.ปิยะกาญจน์ เที้ยธิทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นที่ชุ่มน้ำ และการเสวนา “บทเรียนและความสำเร็จของการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ” โดย ดร.เพชร มโนประวิตร นักวิชาการอิสระ นายยรรยง ศรีเจริญ WWF ประเทศไทย และ ผู้แทนจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ต่อจากนั้นได้มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างรายงานแห่งชาติเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย ซึ่งมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากหน่วยงานที่กำกับดูแลแรมซาร์ไซต์ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงการมีโครงการ การสร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลของโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานแห่งชาติ

ที่มา : https://www.facebook.com/onep.gov.th

เทปการประชุมย้อนหลัง https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1955042178136077&id=101073878233473

เว็บไซต์หลัก : http://wetland.onep.go.th/ramsarsites.html และ  https://www.ramsarsitethailand.com

 

Message us