Live สด การประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ รุ่นที่ 1

การประชุมชี้แจงแนวทางการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 The C21 Scholarship (OBEC) 2020/2021

https://www.facebook.com/INNOOBEC/live_videos/