ชี้แจงและร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบโรงเรียนแห่งนวัตกรรม (Innovative School)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ได้ดำเนินการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงและร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบโรงเรียนแห่งนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ให้กับโรงเรียนแห่งนวัตกรรม (Innovative School) ต้นแบบ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว สพป.นครปฐม เขต 2 โรงเรียนวัดปรางแก้ว สพป.สงขลา เขต 2 โรงเรียนบ้านท่าอ่าง สพป.นครราชสีมา เขต 2 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สพม.13 และโรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.37 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดังกล่าว

Message us