การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารแนวปฎิบัติที่ดีรายด้านในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562

   การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารแนวปฎิบัติที่ดีรายด้านในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562

             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบางกอก ชฎา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านจาก 7 หน่วยงาน ดังนี้
1. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
5. สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
7. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และตัวแทนจาก 7 หน่วยงาน เพื่อร่วมกันจัดทำเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านเพื่อใช้ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดสกลนคร ต่อไป