การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการเผยแพร่บทความวิจัยในรูปแบบ e – journal

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการเผยแพร่บทความวิจัยในรูปแบบ e – journal ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง การยกระดับการเผยแพร่บทความวิจัยทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากลในรูปแบบ e-journal ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บงานวิจัย และเผยแพร่บทความวิจัย ของ สพฐ. ในรูปแบบ e-journal อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในหัวข้อ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย โดย ผศ.ดร.สายสุดา เตียเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารการศึกษาและหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบการจัดการวารสารไทยในระบบออนไลน์ (Thai Journal Online System (ThaiJo 2) โดยนางสาววรรณภา แสงวัฒนะกุล และนางสาววารุณีย์ ตั้งศุภธวัช ฝ่ายประสานงานกองบรรณาธิการและการจัดการวารสารศิลปากร ศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการบำนาญผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย คณะวิจัยจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการประสานงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะทำงานจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมได้ฝึกปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดของระบบการเผยแพร่บทความวิจัยในรูปแบบ e-journal ซึ่งได้จัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) ด้านผู้ดูแลระบบการจัดการวารสารออนไลน์ 2) ด้านผู้ใช้งานระบบการจัดการวารสารออนไลน์ และ3) ด้านผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระบบการเผยแพร่บทความวิจัยทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. ในรูปแบบ e-journal ที่ได้มาตรฐาน

Message us