การประชุมปฏิบัติการยกร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ “โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมบียอน สวีท กรุงเทพมหานคร

การประชุมปฏิบัติการยกร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ "โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ" ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมบียอน สวีท กรุงเทพมหานคร ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคาระห์และสังเคราะห์ความเชื่อโยงการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด สพฐ. รอบด้านผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ ครูและผู้บริหารที่มีคุณภาพ และสถานศึกษาพร้อมต่อการสนับสนุนและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จำนวน 100 โครงการ เพื่อเชื่อมโยงในประเด็นที่เหมือนกัน และเน้นในประเด็นที่มีความเฉพาะ สู่การเป็นระบบการบริหารจัดการที่พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ พร้อมกับนำประเด็นความเชื่อมโยงเพื่อยกร่างแบบสอบถามความพร้อมของสถานศึกษา ณ ปัจจุบันและแบบสอบถามเพื่อสอบถามข้อคิดเห็นจากภาคเอกชนในการบริหารจัดการ "โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ" ซึ่งจะสอดคล้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีว่ากระทรวงการศึกษาธิการที่ต้องการให้เกิดความเชื่อโยงกิจกรรม/โครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการประชุมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครู ศึกษานิกเทศก์ นักวิชาการศึกษาและผู้แทน จากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 52 คน ทั้งนี้การประชุมปฏิบัติการยกร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ "โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ"ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

Message us