สพฐ.วางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน

นายสนิท  แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวางแผน และกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งในส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 140/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ตามประกาศเจตนารมณ์ของสภานักเรียนระดับประเทศ และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 368/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน  โดยได้มีการวางแผนดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดขยะ สพฐ. ได้แก่ การเผยแพร่ความรู้ การจัดกิจกรรม Train the Trainer กิจกรรม Zero waste camp และการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ( Digital Education Excellence Platform : DEEP)  และ OBEC Content Center เป็นต้น โดยใช้ผลการประเมินตนเองในการดำเนินงานของ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลด้านการบริหารจัดการและสร้างวินัยในการลดและคัดแยกขยะภายใต้แนวคิดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

Message us