ทฤษฎี 7 โมดุล สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ของโรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต31

           

       โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต31 ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ได้นำแนวทางการบริหารจัดการศึกษาใน 7 โมดุล มาใช้ในสถานศึกษาโดยได้นำรูปแบบที่ 4 นั่นคือ รูปแบบการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา โดยจะจัดการเรียนรู้ใน 2 ลักษณะ คือ 1) จัดในรายวิชาเพิ่มเติมในโครสร้างหลักสูตร ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมนักธุรกิจน้อย