การประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา  4 ด้าน 1) ด้านความสำคัญและความจำเป็น 2) ด้านวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 3) ด้านการสังเคราะห์ สรุปและนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และ 4) ด้านความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ซึ่งมีข้อเสนอโครงการที่ส่งเข้ามาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานตามโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 309 โครงการ จาก 39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการดังกล่าว ซึ่งได้กำหนดการประกาศผลการพิจารณาไว้ภายในเดือนเมษายน 2563

 

 

 

 

 

 

 

Message us