เผยแพร่ผลงาน ชุดการเรียนโดยเน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติ ร่วมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5 Es) พื้นฐานการสร้างหุ่นยนต์บังคับมือ ของนายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก