เผยแพร่ผลงานเอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุม หุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based learning) ของนายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก