การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 5 มีนาคม 2563 กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร ได้ดำเนินการจัด การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐและกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ไพศาล ประทุมชาติ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) เป็นผู้เปิดการประชุมในครั้งนี้

Message us