การประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ คู่มือการจัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง และจัดโครงร่างงานวิจัยระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

เมื่อวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ คู่มือการจัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง และจัดทำโครงร่างงานวิจัยระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์สิริพันธุ์  สุวรรณมรรคา ข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายให้ความรู้และทำกิจกรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) อาจารย์วิฑูรย์ นาสารีย์ ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการประเมินตนเองอย่างมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเองอย่างมีส่วนร่วม จัดทำเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และจัดทำโครงร่างงานวิจัยและพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ คู่มือการจัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง และจัดทำโครงร่างงานวิจัยระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาหรือด้านการวิจัยจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 34 เขต และบุคลากรในสังกัด สพฐ. ซึ่งกิจกรรมการประชุม ประกอบด้วย การรับฟังบรรยายความรู้จากวิทยากรและแบ่งกลุ่มปฏิบัติการทำกิจกรรม ได้แก่ 1) จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเองอย่างมีส่วนร่วม 2) จัดทำเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 3) จัดทำโครงร่างงานวิจัยและพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โดยมีวิทยากรประจำกลุ่มเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินการและกำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง ณ โรงเรียนนำร่องโครงการ และในวันสุดท้ายของการประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ คู่มือการจัดกิจกรรมโรงเรียนประเมินตนเอง และจัดทำโครงร่างงานวิจัยระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับเกียรติจากท่านเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ให้เกียรติมามอบนโยบายในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำไปเป็นแนวทางการในการดำเนินงานต่อไป

Message us