การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ตามประกาศเจตนารมณ์ของสภานักเรียน ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2563

                         จันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนตามประกาศเจตนารมณ์ของสภานักเรียน ระดับประเทศ โดยมีผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาคเอกชนหลายองค์กร มาร่วมระดมความคิด วางแผนการดำเนินงาน และผลักดันการขับเคลื่อนการดำเนินการลดขยะในโรงเรียนทั่วประเทศให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงเรียนและชุมชน 

 

 

Message us