การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการยุวทูตความดี ยุวอาสา สู่วิถี “ความดี” อย่างยั่งยืน ประจำปี 2563

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการยุวทูตความดี ยุวอาสา สู่วิถี “ความดี” อย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์  ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เส้นทางสร้างยุวทูตความดี สู่วิถีความยั่งยืน” เพื่อเป็นข้อคิด และคำแนะนำ สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมในการบูรณาการองค์ความรู้สู่การขับเคลื่อนโครงการยุวทูตความดีฯ ประจำปี 2563 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี และต่อยอดสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของโลกอย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางศาสตร์พระราชา พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สิริมา หมอนไหม อดีตรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา มาเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมดังกล่าวด้วย