การขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริ และงานที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์