การประชุมปฏิบัติการสร้างกรอบวิจัยและร่างกรอบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน จังหวัดสมุทรสงคราม

การประชุมปฏิบัติการสร้างกรอบวิจัยและร่างกรอบหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

    1. เพื่อจัดทำโครงร่างวิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
    2. เพื่อร่างหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs)
    3. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs)
    4. เพื่อรวบรวมคลังข้อมูลเกี่ยวกับ SDGs ให้เป็นแหล่งสืบค้นหลักและสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับหน่อยงานอิ่นๆได้

โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

Message us