การประชุมปฏิบัติการวางแผนการเก็บข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ภายใต้กรอบงานวิจัยโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2563 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. จัดการประชุมปฏิบัติการวางแผนการเก็บข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ภายใต้กรอบงานวิจัยโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2563 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจของคณะทำงานเก็บข้อมูลเชิงลึกก่อนลงพื้นที่ วางแผนและเตรียมความพร้อมคณะทำงานเก็บข้อมูลเชิงลึกในแต่ละพื้นที่ พร้อมกำหนดเวลาในการลงเก็บข้อมูลเชิงลึกในแต่ละพื้นที่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด