การลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลและถอดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก (มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน)

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้มอบหมายให้ ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และคณะ ดำเนินการลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลและถอดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก (มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน) ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการ “1+1 ไม่เท่ากับ 2” โดยจัดกิจกรรม Walk of wisdom ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติจริงแบบ Active Learning ในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า อีกทั้งเป็นการพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีความสุขผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ สามารถค้นพบศักยภาพของตนเองและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

 

 

Message us