การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยนางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก) และผู้แทนจากสำนักต่างๆ ของ สพฐ.นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)ได้ประชุมหารือร่วมกันในการวางแผนการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

Message us