การประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประกวดวิจัยดี มีนวัตกรรม และเกณฑ์การพิจารณาโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษามอบหมายให้ ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การประกวดวิจัยดี มีนวัตกรรม และเกณฑ์การพิจารณาโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ซึ่งจัดโดยกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเบลล่า บี ถนนจรัญสนิทวงศ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีเป้าหมายเพื่อจัดทำเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อสนับสนุนงบประมาณโรงเรียนในการทำโครงการการนำนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัย และจัดทำเกณฑ์การตัดสินให้รางวัลผลงานวิจัยดี มีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัย โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ข้าราชการบำนาญ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู โดยกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ประกอบด้วย การร่วมนำเสนอความคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนโครงการการระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างเกณฑ์การส่งข้อเสนอโครงการ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการจัดทำร่างเกณฑ์การพิจารณาโครงการการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย และจัดทำเกณฑ์การตัดสิน และเกณฑ์การให้รางวัล สำหรับการประกวดวิจัยดี มีนวัตกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2564

Message us