การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ณ จังหวัดเลย

วันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี (ผอ.สนก.) มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส. สนก.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ณ จังหวัดเลย โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านกิจกรรม Active Learning ให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงบูรณาการกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง