บุคลากรกลุ่ม วนส.สนก. เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (TELS 2019)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี  (ผอ.สนก.) มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (Thailand’s Education Leader Symposium 2019) ที่งาน AKSORN Teaching Forum : TELS 2019  ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  โดยมี ดร.ณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวปาฐกถา และภายในงานยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศ อาทิ คุณตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)  Dr. Akil E. Ross, Sr. ผู้อำนวยการ Chapin High School ประเทศสหรัฐอเมริกา  คุณจุน อุสะคะ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาการศึกษานานาชาติ จากเบนเนสเซ่ คอร์ปเปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่น  เป็นต้น ร่วมบรรยายและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงถ่ายทอดแนวคิด วิสัยทัศน์ ภายใต้แนวคิด “4REs : The Resolve for Enhancing Thailand’s Education 4.0” ได้แก่ Reform Redefind Rethink และ Reshape เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา นอกจากนี้ยังมีบูธสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้และการแสดงผลงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ