ลงพื้นที่ศึกษาสภาพและจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่จะมีการควบรวมในจังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาร่วมกับกลุ่มวิจัยและพัฒนานโยบาย สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพและจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กที่จะมีการควบรวมในจังหวัดอุดรธานี โดยเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จำนวน 13 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำ โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ อ.กุมภวาปี โรงเรียนบ้านนายูง โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว โรงเรียนบ้านป่าไร่ โรงเรียนบ้านคำม่วง อ.ศรีธาตุ โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว โรงเรียนบ้านโคกล่าม อ.โนนสะอาด โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ และโรงเรียนบ้านหนองหว้า อ.หนองแสง ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนและพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Message us