สพฐ. ทส. และจุฬาฯ หารือเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในการพูดคุย และเปลี่ยนแนวคิดด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ของ สพฐ. ระหว่าง สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  โดย ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก) นายอลงกต  ศรีวิจิตรกมล ผู้อำนวยการกลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม(ทส.) ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก อาจารย์คณะคุรุศาสตร์ ดร.สุจิตรา วาสนาดำรงดี นักวิจัย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม นางสาวกิตยาภรณ์ ประยูรพรหม ผู้แทนศูนย์ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สพฐ. ได้ประชุมหารือร่วมกันในการวางแผนการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทาง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ในการประชุมครั้งนี้ สพฐ. และ ทส. ได้พูดคุยถึงแผนการดำเนินงานที่ทำร่วมกัน ได้แก่ โรงเรียนที่ดำเนินโครงการ  Zero waste school ซึ่งในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการออกประเมินโรงเรียนร่วมกัน อีกทั้งมีแผนการปรับแนวทางการดำเนินงาน คู่มือการจัดกิจกรรม ซึ่ง ทส. จะได้การกำหนดห้วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป โดยขอให้ ทาง สพฐ.ร่วมเป็นคณะทำงานด้วย

สำหรับสื่อ เอกสารที่ทาง ทส. ได้จัดทำมีการเผยแพร่และสามารถ Download ได้ที่ http://www.deqp.go.th/service-portal/environmental-media-system/list2/?media_subtype_id=2&curp=1#tabA

Message us