โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์

ด้วย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้านหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ “Young AI Robotics” รุ่น 2 โดยเป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ ให้แก่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 10 โรงเรียน มีเป้าหมายให้ครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียน และนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้โรงเรียนในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการอบรมผ่านทางเว็บไซต์ bit.ly/BU_airobotics2  ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

Message us