ขยายเวลารับสมัคร ข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่

ความหมายของผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่

 

หมายถึง  ผลงานที่เกิดจากจินตนาการที่สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยแนวคิดใหม่
ที่ผู้ประดิษฐ์คิดเองตามบริบทและช่วงวัย โดยมีการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ประเภทของสิ่งประดิษฐ์

        1. เทคโนโลยีที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology)

        2. อาหารและเกษตรกรรม (Food and Agriculture)

        3. ความปลอดภัยและสุขภาพ (Safety and Health)

        4. เทคโนโลยีสําหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ   (Technology for Special Need)

        5. การจัดการกับภัยพิบัติ (Disaster Management)

        6. การศึกษาและนันทนาการ (Education and Recreation)

        7. เทคโนโลยีการบินและอวกาศ (Aerospace and Aviation)

        8. ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ (Artificial Intelligence and Automatic System)

 

นิยามของแต่ละประเภท

       ข้อ 1  สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเสริมความยั่งยืน ลดปัญหามลภาวะ ส่งเสริมการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

        ข้อ 2  สิ่งประดิษฐ์ที่ยกระดับคุณภาพการทํางานด้านการเกษตร อาหารและโภชนาการ

        ข้อ 3  สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย และสุขภาพ (เช่น อุปกรณ์, ระบบ)

        ข้อ 4  สิ่งประดิษฐ์ที่อํานวยความสะดวกให้กับผู้มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้บกพร่องทางร่างกาย  ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์

        ข้อ 5  สิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ในการตรวจจับป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเพื่อช่วยในการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

        ข้อ 6  สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์ในชั้นเรียน หรือเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษา รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ เพื่อจุดมุ่งหมายในการนันทนาการ (เช่น กีฬา, ท่องเที่ยว, บันเทิง และอื่นๆ)

        ข้อ 7   สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์ในด้านการบิน และอำนวยความสะดวกภายในอากาศยาน

       ข้อ 8   สิ่งประดิษฐ์ที่มีแนวคิดในรูปที่เน้นเหตุผลเป็นหลักมีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถในการคิดและเป็นผู้ช่วยในด้านต่างๆ เช่น ระบบนำทางรถยนต์ไร้คนขับ ช่วยผู้อัจฉริยะในสมาร์ทโฟน หรืออาจจะเป็นการสร้างหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานได้เหมือนคน

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

นักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อายุระหว่าง 6 – 19 ปี โดยสมัครเป็นทีมเดี่ยว 1  คน หรือ ทีม 2 คน  และครูที่ปรึกษา 1 คน/ทีม

 

เงื่อนไขการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์

  • ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดต้องอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งใน 8 ประเภทที่ระบุข้างต้น (ผลงานที่ไม่สอดคล้องกับประเภทที่ระบุจะไม่ได้รับการพิจารณา)

  • ผลงานสิ่งประดิษฐ์ส่งตามขนาดจริง เมื่อบรรจุลงหีบห่อแล้วต้องมีขนาดไม่เกิน 1 x 0.5 x 0.5 เมตรและน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม (หากส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เป็นหุ่นจําลองย่อส่วน ต้องสาธิตแสดงให้เห็นการทํางานได้)

  • ให้ลงทะเบียนส่งเอกสารผลงานผ่านระบบออนไลน์ตามรูปแบบเอกสารที่กำหนดไว้ ที่เว็บไซต์  และนำเอกสารมาในวันประกวดผลงานจำนวน 3 เล่ม

  • การจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้องมีโปสเตอร์ประกอบ 1 แผ่น (ขนาด โปสเตอร์ 90 x 120 เซนติเมตร)

  •  โรงเรียนสามารถส่งชิ้นงานได้ประเภทละ 1 ชิ้นงาน (ดังนั้นหนึ่งโรงเรียนสามารถส่งได้ไม่เกิน 8 ผลงาน)

คลิกเพื่อส่งโครงการ

Message us