เข้าร่วมอบรมการนำข้อมูลเข้าระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ 2

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) จัดการอบรมการนำข้อมูลเข้าระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สผ.

โดยมีนางวันทนี เพ็ชรอำไพ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ เป็นประธานเปิดการอบรม ต่อจากนั้นเป็นการอบรมการใช้งานระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ ๒ โดย นายสุพจน์ ชณุทโชติอณันต์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางสาวจารุณี จารุรัตนวารี และ นายอรรถเศรษ์ฐ จริยธรรมานุกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อปรับปรุงการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการนำเข้าข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล ให้สามารถนำไปใช้งานตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ สพฐ. ได้ส่งผู้แทนจากสำนักพัฒนาพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเข้าร่วมการอบรมด้วย