ผู้แทนสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมงาน TEDxYouth@Bangkok

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี (ผอ.สนก.) มอบหมาย ดร.สมพร สามทองกล่ำ (ผอ.กลุ่ม วนส. สนก.) และนายภูริวัจน์ วงค์เลย (นักวิชาการศึกษา วนส. สนก.) ร่วมงาน TEDxYouth@Bangkok ในฐานะ Education Partner โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้แสดงทักษะการสื่อสาร ความกล้าแสดงออก ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจ ประสบการณ์ และแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้ของตนเองสู่สังคม ณ อาคาร CW (Cyber World) Tower กรุงเทพมหานคร