พิธีมอบเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานในระดับกรม

โครงการโรงเรียนสุจริต สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับ สำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ ในระดับกรมของสพฐ. ที่ร่วมที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณพื้นที่ด้านหน้าห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 โดยมีท่านอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

Message us