เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานฉลองครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานงานฉลองครบรอบ  20 ปี ยุวทูตความดี ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ  โดยมี ดร.อำนาจ  วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และคณะ ร่วมรับเสด็จและเฝ้าทูลละอองพระบาทในครั้งนี้

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ริเริ่ม “โครงการยุวทูตความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อปี 2542 เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระชนมายุ 72 พรรษา โดยคัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษา นำร่อง 76 จังหวัด ทั่วประเทศ เข้าร่วมทำโครงการกิจกรรมเสริมสร้างความดีให้กับเยาวชนยุวทูตเพื่อเป็นอนาคตที่เข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติ    มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในปี 2558 ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาจากสมเด็จ    พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมูลนิธิไว้ในพระราชูปถัมภ์ จึงได้ทำการจดทะเบียนในชื่อใหม่เป็น “มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

งานฉลองครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ยุวทูตความดีและผู้เข้าร่วมงาน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมจัดนิทรรศการจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่

1) โรงเรียนอนุบาลยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นำเสนอโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ มโนราแอโรบิก

2) โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 นำเสนอโครงการใช้หัวคิด ปลูกจิตอาสา พัฒนาลุ่มน้ำโขง

3) โรงเรียนโคกทุ่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 นำเสนอโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

อีกทั้งยังมีนิทรรศการของมูลนิธิยุวทูตความดีฯ และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมยุโรป กรมอาเซียน กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และสถาบันการต่างประเทศเทวะวงค์วโรปกร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับมิติต่างประเทศและความมหัศจรรย์ของภาษาอังกฤษ รวมทั้งสรุปผลโครงการรณรงค์ส่งเสริมต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูต ปี 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ และนักเรียน ตัวแทนยุวทูตความดีจากทั่วประเทศ จำนวน 20 โรงเรียน ที่ได้มีโอกาสไปพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ อาทิ อินเดีย ฟิลิปปินส์ จีน ลาว เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย และศรีลังกา รวมทั้งตัวแทนจากผู้สนับสนุน คือ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสถาบันวิมุตตยาลัย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทใจความตอนหนึ่งว่า “ขอชื่นชมความมุ่งมั่น และความพร้อมใจกันของกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนโรงเรียน ในการสร้างยุวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะความชำนาญในงานต่างๆ มีโลกทัศน์กว้างไกล ก้าวทันโลก พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมในตนเอง โดยเริ่มกล่อมเกลาลักษณะนิสัย ความคิด และทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว ให้เป็นไปในทางที่เหมาะสมตั้งแต่ยังเยาว์วัย เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเจริญเติบโตขึ้นเป็นกำลังของชาติที่แข็งแกร่ง มีสติปัญญา มีจิตสำนึกเรื่องหน้าที่ต่อสังคม ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศชาติเจริญงอกงาม พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

ดังนั้น โครงการยุวทูตความดี จึงถือเป็นการส่งเสริมเยาวชน ให้เป็นต้นกล้าความดี ร่วมพัฒนาวิถีไทยด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเสริมสร้างเยาวชนให้มีบทบาทสานสัมพันธ์ สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนนานาชาติ และการปลูกฝัง อบรมเยาวชนให้มีจิตสำนึกที่ดีงาม มีจิตอาสาที่มุ่งมั่นสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไป