ขอเชิญโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 ร่วมทำแบบสอบถามของงานวิจัยโครงการโรงเรียนประชารัฐ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำกรอบงานวิจัยโครงการโรงเรียนประชารัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษากระบวนการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ และเพื่อเสนอแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จ มีจำนวน 2 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 ถอดบทเรียนความร่วมมือระหว่างรัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ประสบความสำเร็จโครงการโรงเรียนประชารัฐ เรื่องที่ 2 วิจัยผลการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1 โดยจะมีการเก็บข้อมูลประกอบงานวิจัยในหลายลักษณะ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 ดำเนินการตอบแบบสอบถามของงานวิจัยเรื่องที่ 2 ผ่านลิงค์ http://bit.ly/2BNtw5B ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 พฤจิกายน 2562 พร้อมกำกับติดตามการดำเนินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดดังที่ส่งมาด้วย

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โทร 02281 7853

Message us