งานแถลงข่าวผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการโรงเรียนสุจริต สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับเกียรติจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) รับเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา พร้อมคณะทำงานโครงการโรงเรียนสุจริต เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

 

ผู้บริหาร สำนักงาน ป.ป.ช.

ท่านมนต์ชัย วสุวัติ ผู้ช่าวเลขาธิการ ป.ป.ช. ร่วมต้อนรับและถ่ายภาพกับท่าน ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

พิธีเปิดงานแถลงข่าว การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562

พิธีเปิดงานโดย ท่าน พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารรัชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.

ผลคะแนนภาพรวมของการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ระดับประเทศ

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ของ สพฐ.