ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร

มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  โดย ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ มีนโยบายให้สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  
เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและพืชพรรณ รวมถึงเพื่อให้เยาวชนสามารถสัมผัสทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของป่าในเมือง และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เห็นถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติเกิดความรักและหวงแหนร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ที่พระราชทานสวนแห่งนี้ให้ประชาชน  ตั้งแต่ปี 2553 มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้จัดตั้งโครงการ ห้องเรียนธรรมชาติในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ” โดยจัดกิจกรรมการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติให้กับโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมากกว่า 3,000 คน  

ในปี 2558 มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้กำหนดดำเนินโครงการ ห้องเรียนธรรมชาติในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรและธรรมชาติ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรและธรรมชาติที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 29 แหล่งนี้  อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ 8 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน รวมถึงนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของรัฐบาล  อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดฝึกอบรมเยาวชนในแหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้ให้มีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์  
ที่ทรงห่วงใยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อเยาวชนของไทยสืบไป 

Message us