การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศให้จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีหลักการว่า   ในกรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมเป็นรายกิจกรรมไป โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รับผิดชอบในกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. รวม ๑๖ กิจกรรม

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศ ไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ โดยเปิดโอกาสให้กับทีมหุ่นยนต์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. จากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้ง ๑๖ กิจกรรม  ใน ๔ ภูมิภาค รวมทั้งสิ้น ๕๔ ทีม ซึ่งเป็นทีมหุ่นยนต์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ใน ๔ ภูมิภาค จำนวน ๕๔ ทีม (๑ ทีม ประกอบด้วย นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ๓ คน และครูที่ปรึกษา ๑ คน) รวมทั้งสิ้น ๑๙๘ คน โดยทำการแข่งขันใน ๒๗ รายการแข่งขัน  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับประเทศไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติต่อไป โดยในปี ๒๕๖๒ การแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีระดับนานาชาติ จะจัดขึ้นในประเทศไทย จำนวน ๓ รายการแข่งขัน ได้แก่ ๑. การแข่งขันหุ่นยนต์ International Robotic Olympiad 2019 ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ๒.การแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Game ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี และ ๓. การแข่งขันหุ่นยนต์ International Robot Olympiad 2019 ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ กำหนดเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการจัดการแข่งขันให้ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทยที่พร้อมทั้งในด้านความรู้ และทักษะ  การประกอบสร้างหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ เพื่อให้สามารถทำภารกิจ แก้ไขปัญหาตามโจทย์การแข่งขันในระดับนานาชาติ  โดย สพฐ. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมเป็นผู้สนับสนุนทีมหุ่นยนต์ไทยได้แสดงศักยภาพในเวทีระดับนานาชาติต่อไป
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/obecrobot/

 

Message us