จุดไฟคิดกับสิ่งประดิษฐ์เยาวชนไทย

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ได้ดำเนินการโครงการการจัดการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เป็นกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ และมีนวัตกรรมทางความคิดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ มีเวทีและโอกาสในการจัดแสดงและนำเสนอผลงานสิ่งประประดิษฐ์ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ลำดับต่อไปจะดำเนินการประกวดในรอบสุดท้าย คือ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดใหม่ในระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ ไปร่วมประกวดและจัดแสดง ในเวทีระดับนานาชาติ โดยพิจารณาคัดเลือกจากข้อเสนอโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ที่โรงเรียนจัดส่ง เข้าร่วมประกวด จำนวน 229 ผลงาน ซึ่งคณะกรรมการได้คัดเลือกไว้ 50 ผลงาน และ ให้นักเรียนเจ้าของผลงาน ได้เตรียมการพัฒนาพร้อมจัดทำเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ให้เสร็จสมบูรณ์ และ เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ได้รับการตัดสินชนะเลิศทุกช่วงชั้นในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561 ระดับชาติ จากเวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 3 ผลงาน และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 3 ผลงาน รวม 56 ผลงาน โดยในงานครั้งนี้ มีโรงเรียนตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 47 ผลงาน  เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติต่อไป

 

 

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกไปให้นำเสนอในงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ

“วัสดุดูดความชื้นจากไส้ต้นมันสำปะหลัง” จากโรงเรียนสตรีพัทลุง สพม.เขต 12 จังหวัดพัทลุง  “นวัตกรรมลูกบอลดินเผาอุ้มน้ำ Baked clay ball” สามัคคีวิทยาคม สพม.เขต 36 จังหวัดเชียงราย   “ฟองน้ำชีวภาพจากเกล็ดปลากะพงขาวในการดูดซับของเสียและโลหะมีพิษ” “วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 จัหวัดนครศรีธรรมราช  “ผลิตภัณฑ์ข้าวตอกบรรจุสารสกัดยีสต์โปรตีน ไฮโดรไลเซทและสารสกัดจากสะเดาและ ใบแมงลักคาเพื่อล่อและกำจัดแมลงวันทอง ในสวนผลไม้” โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม.เขต 22 จังหวัดนครพนม “สื่อการเรียนรู้อักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้พิการทางสายตา” วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม.เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก “ประสิทธิภาพของถ้วยเก็บน้ำผึ้งแบบจำลอง ที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณน้ำผึ้งชันโรงในธรรมชาติ” โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม.เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ  “ศึกษาการผลิตอุปกรณ์ปลูกพืชสวนจาก ใบก้ามปูผสมกากกาแฟเพื่อแก้ปัญหา ดินร่วนป่นทราย” โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม.เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์  “ไฟฉายอเนกประสงค์” อนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4 จังหวัดเชียงราย “แผ่นล่อแมลงจากข้าวตอกรูพรุน – โฟมยางพาราคอมพาวด์”  และ “กรีนฟิล์มเพคตินจากเปลือกทุเรียน” โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม.เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การดำเนินการประกวดและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ ในครั้งนี้ ส่งผลให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์จากความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของตนเองได้อย่างเต็มภาคภูมิใจ  ครู นักเรียน ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ และนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันไปสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์นวัตกรรมทางความคิดผลงานสิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่และได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ คุณค่า ความคิดสร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่ เป็นตัวแทนประเทศไปประกวดและจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในเวทีระดับนานาชาติต่อไป

 

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ดูไได้จาก เว็บไซต์ http://younginventors.inno.obec.go.th/?page_id=1322

และ facebook fanpage https://www.facebook.com/obecyounginventor/

Message us