บทเรียนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สร้างนักประดิษฐ์ ประกอบภาพยนตร์สั้น

คำชี้แจงวิธีการประเมิน
1. CLICK ดาวโหลด เพื่อแสดงหนังสือ FILE…จากบทเรียนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สร้างนักประดิษฐ์ ประกอบภาพยนตร์สั้น
2 กลับไป CLICK ที่แบบประเมิน
3 แบบประเมินมี 5 ระดับ ตั้งแต่หนังสือนำไปใช้ได้และมีประโยชน์ ระดับ 1 น้อยที่สุด จนถึง ระดับ 5 มากที่สุด คะ
และเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ คะ

“นวัตกรรมกักเก็บน้ำเลียนแบบสับปะรดสี” โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

 

“E-Bug หุ่นยนต์ปลูกพืชอัตโนมัติ” โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

 

“ชุดอุปกรณ์ตัดไม้หนาม” โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

 

“ถุงกระดาษไคโตซานดูดซับไขมันในอาหาร” โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

 

“Jigsaw Model” โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1

 

 

 

 

 

Message us