การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดการวิจัยและนวัตกรรมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดการวิจัยและนวัตกรรมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (นางสุกัญญา งามบรรจง) พบปะและให้แนวคิดการขับเคลื่อนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning” พร้อมกันนี้มีคณะผู้แทนจากภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก ได้แก่ นายวัฒนชัย วินิจจะกูล (หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park) นางสาวตติยา สาครพันธ์ (หัวหน้ากองศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.) นางวรรณา อิศรางกูร ณ อยุธยา (ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดนิทรรศการแบบ Active Learning) เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายอย่างมีส่วนร่วม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ผู้แทนภาคีเครือข่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการวิจัยนวัตกรรมและการมีส่วนร่วม พัฒนาสื่อนวัตกรรม และสร้างช่องทางการนำเสนอนิทรรศนวัตกรรม Active Learning อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

Message us