“สพฐ. เดินหน้าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เชิญ ผอ.สพป. ร่วมระดมความคิด”

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมช.ศธ.)
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

          สืบเนื่องจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้แนวคิด “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

ในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยคัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด คือ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีความพร้อมเข้าร่วมการพัฒนา ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน การคมนาคม และการสื่อสารสะดวก มีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ สามารถรองรับการเพิ่มจำนวนนักเรียนได้ในอนาคต รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และผ่านการพิจารณาคัดเลือก กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบ ผ่านกระบวนการประชาคม 3 ระดับ คือ ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ตามลำดับ โดยตั้งเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 7,255 โรงเรียน นอกจากนั้น ยังมีแผนที่จะขยายผลไปยังโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภอทุกอำเภอ และโรงเรียนพื้นที่พิเศษ (STAND ALONE) ตามลำดับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาการศึกษาไทยในเชิงระบบอย่างแท้จริง

             เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงมีความจำเป็นต้องระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ให้ครอบคลุมตามความต้องการของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ และมีการดำเนินงานโครงการไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562 ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร

 

เว็บไซต์โครงการ :  http://www.1tambon1school.go.th/

Line โครงการ : 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ

ติดต่อสอบถาม สแกน QR CODE