รับสมัครโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้สมองกลฝังตัว สร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ INTERNET OF THINGS

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ลแะเทคโนโลยี (สวทช.) ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EECi) กิจกรรมการเรียนรู้สมองฝังตัว สร้างชิ้นงาน 3 มิติ และ Internet of Things โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EECi) จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มีความสามารถทำโครงงานสมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด KidBright มีความสามารถออกแบบและสร้างชิ้นงาน 3 มิติด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และมีความสามารถในการเข้าถึง NETPIE (Cloud Platform for Internet of Things) เป็นการเตรียมความพร้อมของเยาวชนให้ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ในกลุ่ม Auto Tech และ Digital Tech

รับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการและร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาครูและนักเรียนตามเงื่อนไขข้อกำหนดของโครงการฯ โดยกรอบข้อมูลลงในแบบตอบรับ Online : https://goo.gl/forms/jU7AXJSAYCBMx5zJ3 ภายในวันที่ 11มกราคม 2562

เอกสารแนบ

สพป.สพม. ว27

 

QR Code

Message us