ส่งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

คำชี้แจง : เรียนผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการดังนี้

1. ขอให้ สพป. ดำเนินการส่งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ก่อนวันที่ 26 ธันวาคม 2561

2. หากการพิจารณาของคณะกรรมการ ระดับจังหวัด ไม่สามารถพิจารณาแล้วเสร็จได้ก่อนวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ขอให้ สพป. กรอกข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกที่ผ่านคณะกรรมการ ระดับอำเภอ เข้าสู่ระบบก่อน และเมื่อคณะกรรมการ ระดับจังหวัด พิจารณาและรับรองรายชื่อโรงเรียนแล้ว ให้ Upload เอกสาร (ไฟล์ PDF) ระดับจังหวัด เพิ่มเติมในภายหลัง (โดยใช้ลิงค์ที่ส่งไปที่ E-mail ที่ใช้ในการกรอกข้อมูลครั้งแรก)

3. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในการพิจารณาของคณะกรรมการ ระดับจังหวัด หลังจากกรอกข้อมูลในระบบไปแล้ว ขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบและแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลมาที่ E-mail : innoobec.qschool@gmail.com

4. หลังจากผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการทั้ง 3 ระดับ ขอให้ สพป. ดำเนินการสรุปรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เสนอ สพฐ. โดยจัดส่งเอกสาร มายัง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 เขตดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 10300 (ส่วนเอกสารรับรองโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ ให้เก็บเป็นหลักฐานไว้ที่ สพป.)

5. หากมีข้อคำถามสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 โทร 02 288 5878 โทรสาร 02 288 5886 E-mail : innoobec.qschool@gmail.com และ line square โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตาม QR code ด้านล่างนี้

ขั้นตอนการกรอกข้อมูล

1. ดาวน์โหลดไฟล์ EXCEL รายชื่อโรงเรียน จากขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือในขั้นตอนที่ 2 ส่งข้อมูลออนไลน์

2. ทำการกรองข้อมูลโรงเรียนเฉพาะโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ขอให้คงรูปแบบ EXCEL ตำแหน่งของคอลัมน์ไว้ จังหวัด>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา>อำเภอ>ตำบล>รหัสกระทรวง>โรงเรียน)

3. Upload ข้อมูลไฟล์ EXCEL รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก

4. Upload (ไฟล์ PDF) เอกสารรับรองโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของคณะกรรมการทั้ง 3 ระดับ ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด (หากเอกสารระดับจังหวัดยังไม่แล้วเสร็จ สามารถ upload เพิ่มเติมได้ในภายหลัง)

5. กรอกรายละเอียดผู้ให้ข้อมูล แล้วกดส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ

6. หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูล ให้ใช้ลิงค์ที่ส่งไปที่ E-mail ที่ใช้ในการกรอกข้อมูลครั้งแรก

 

เข้าสู่ระบบกรอกข้อมูลตามลิงค์ด้านล่างนี้

http://203.159.154.241/qualityschool/?page_id=19