โครงการอบรมหลักสูตร “การจัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา และการใช้ FABRICATION LAB”ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FABRICATION LAB) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย

โครงการอบรมหลักสูตร “การจัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา และการใช้ Fabrication Lab”ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย จัดโดย สวทช. ร่วมกับ สพฐ. สสวท. มหาวิทยาลัยเกษตร แบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันเสาร์ที่ 15 – วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 รุ่นที่ 2 สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 รุ่นที่ 3 สำหรับครูระดับประถมศึกษา ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 – วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

 

 

การอบรมทั้ง 3 รุ่นได้รับเกียรติจาก รศ.ยืน ภู่วรวรรณ เป็นวิทยากรหลัก โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ Fabrication Lab ให้แก่นักเรียนที่จะบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมหลายด้าน รวมถึง STEM ในภาพกว้าง เพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจเรื่อง Bioeconomy และ Digital Economy อาทิ กิจกรรม Programming (Coding) การสร้างหุ่นยนต์ กิจกรรมการสร้างโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานวิศวกรรม กิจกรรมพัฒนา Smart Farmers กิจกรรม Digital Fabrication ฯลฯ และยังได้เรียนรู้แนวคิดสะเต็มศึกษา เสริมสร้างประสบการณ์ในการออกแบบพัฒนากิจกรรมสำหรับนักเรียนด้วยตนเองได้ โดยเป็นกิจกรรมที่เน้นการบูรณาการร่วมกันของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรม เป็นกิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะของนักเรียนใน 4 ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น ซึ่งได้แก่ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และ ทักษะการใช้เทคโนโลยี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้แทนจากสพฐ. เยี่ยมชมผลงาน นิทรรศการโครงงานของผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 1 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ มีจำนวน 183 คน ประกอบด้วย ครูแกนนำ สพฐ. ครูแกนนำ สสวท. ครูจาก ร.ร. เอกชน/ครู ร.ร.กทม.และอาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ และเป็นประธานร่วมกับ สวทช. สสวท. มหาวิทยาลัยเกษตร ในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “การจัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา และการใช้ Fabrication Lab”ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย รุ่นที่ 1 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิก ขอขอบคุณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Message us